SVI SU ZA MIR, JA SAM ZA RAT - RAT UMA, DUHA I SLUHA!MOZAIK na "starijim" stranicama - klikni ovdje i posjeti širi izbor već objavljenih članaka!

Piše i diše: R. Konstantinović

Filosofija palanke

...potrošio sam 15 godina da nađem ovu knjigu; kada sam je konačno našao (HVALA, Stojane!) "primjetio" sam da je tiskana od PRIVATNE kompanije u samo 1000 (ILJADU, bre!) kopija...

I to je neka (JAKA) slika stanja...

Umoljavam Vas da "razgrabite" ovu knjigu i da je DOISTA pročitate - NIKADA to nećete zažaliti. Sa svoje strane iskreno bih Vam preporučio (iako će ovdje u cijelosti biti objavljena) da KUPITE svoju kopiju. To možete učiniti

ODMAH na ovoj stranici!

 

UMESTO UVODA: STIL, NAJVIŠE NAČELO PALANKE

Iskustvo nam je palanačko.

Ponekad, opasno je (i kažnjivo) reći to na uho palanačkoj oholosti; ponekada, međutim, ova reč ide do pojma sudbinskog: palanka je, kaže se, naša sudbina, naš zao udes. Nema niti može da bude promene. Istorija nas je zaboravila, kao u nekakvoj velikoj rasejanosti. Izmedju sela i grada, ovako zaboravljen, svet palanke nije ni selo ni grad. Duh njegov, međutim, jeste duh između plemenskog, kao idealno-jedinstvenog, i svetskog duha, kao idealno-otvorenog. Kada ovaj duh ovako govori o svojoj zloj sudbini, on govori o svojoj izuzetosti iz istorije. Ali, i kada je oglašava za prokletstvo, on hoće tu izuzetost. Osnovna pretpostavka duha palanke negde je u tome: da je to duh koji, zaboravljen od istorije, pokušava sada ovaj udes da preobrazi u svoju privilegiju, time što će i sam (onako kao što se klin klinom vadi) da zaboravi istoriju, ovim zaboravom da se ovekoveči u samom sebi, zaveren trajanju, s onu stranu vremena. Vreme je s druge strane brda, tamo gde počinje svetski haos, ili haos apsolutno-otvorenog sveta.

Ma šta moglo da se vidi u ovom nagonu za zatvaranjem, za izuzimanjem iz vremena (kada se, u „večnosti”, živi zajedno sa mrtvima, i kada nema mrtvih, kada je svet kao u nekakvom večnom Danu večno-praroditeljskog sveta) izvesno je da ovaj svet apsolutne otvorenosti postoji samo u duhu palanke, u njegovom strahu od sveta, da je taj svet jedan nedvosmisleno palanački svet. Nema sveta izvan duha palanke. Samo on, koji ispoveda religiju zatvorenosti, religiju u kojoj je vrhovni bog ovaj bog jedinstva, a njegova antietička, demonska sila, zlo apsolutne otvorenosti, samo on poznaje ovaj apsolutno-otvoreni svet; ali, ne znači li to da, ako je svet palanački, isto take nije i palanka - svetska? Gde je svet idealno-zatvorenog, ako ne samo u duhu koji se protivi otvaranju, na iskonski svoj način, I koji pokušava da ovo svoje protivljenje po-stvari, da ga nadje u jednom njemu savršeno saobraznom svetu? Svet palanke postoji samo u duhu; sam duh palanke je jedna apsolutna palanka, za kojom zaostaje svaka stvarnost palanke. On nema svog sveta, u koji bi mogao savršeno da se matcrajalizuje, koji bi bio njegovo idealno oličenje. Ma koliko pokušavao da prkaže svet palanke, u kome je rođen, kao svoj svet, i ma koliko taj svet njemu bio najbliži, on je jedan lutajući duh, jedan nemogući duh: nema zemlje u kojoj on nije moguć, jer je on svuda podjednako nemoguć, u ovom svom zahtevu za idealno zatvorenim, koje bi bilo vanvremeno i, samim tum, ništavilo večnosti.

Ali, upravo zato što nema svog sveta, on i jeste duh: tamo gde prestaje mogućnost sveta počinje mogućnost ovoga duha. Pretvoren svojom nemogućnošću u ovu stalnu mogućnost duha, on se javlja kao rodonačelni duh svake težnje ka zatvaranju u svoj svet, kao svake težnje da se svet preobrazi u svet palanke. Svet je, u njegovom doživljaju, s neke druge strane brda, a ne u njegovom svetu, kao svetu palanke koji je, u tom smislu, ne-svet. Sve što karakteriše ne-svet (do samog ništavila, do samog ne-bića) odlikuje i palanku, u doživljaju ovoga duha. Mogući stav palančanina je stav odobravanja ili pobune, stav svesnog konzervatizma, koji se zasniva na kritici „sveta”, na osećanju sopstvene prvorodnosti (svet je bio kao što sam ja sada, ja sam dakle prošlost sveta, njegova živa istorija; ja sam tamo gde je nekada bio svet, ja sam ostao, svet se otpadio od prvašnje svoje sudbine, on se odrodio; svet je, dakle, odrod a ne ja), ili stav očajanja koje sanja uključenje u svet, negacijom palanke. Duh palanački u oba vida se javlja i u oba vida trijumfuje. On, u svakom slučaju, mora da se shvati kao jedan delatan duh. Čak i u prvome slučaju, ako je konzervativni stav nesumnjiv, ovaj duh je delatan: on je samo pasivno delatan, on palanački pakušava da akciji suprotstavi pasivnost, u tome smislu što ono što jeste pokušava da suprotstavi onome što nastaje. Ono što palanački jeste, samim tim što je početak koji se nije odvojio od sebe, koji nije evoluirao, ne dozvoljava aktivnost, da njome ne bi bio izneveren, preobražen. Ne sme da bude preobražaja, dakle ne sme da bude rada, potrebna je pasivnost, prepuštanje onomcže što jeste. Ali ovo prepuštanje je takođe svojevrsna delatnost, jedna negativna delatnost. Pasivnost je takađe izbor volje, a njen jezik (neradom, nepreduzimljivošću) takođe je jezik voljnog opredeljenja. Najčešće, ovo se gubi iz vida zato šIto palančanin, rođen u jednom zatvorenom svetu, ne pristaje da vidi sebe kao subjekt toga sveta već kao njegov objekt. Otkuda to?

Ako bi palančanin priznao sebe kao subjekt, palanka bi time bila ugrožena kao volja: tamo gde sam ja subjekt, svet ne može da bude subjekt. Palančanin, međutim, verniji je palanci nego samom sebi, bar po osnovnom svom opredeljenju. On nije pojedinac na personalnom putu; on je sumum jednoga iskustva, jedan stav i jedan stil. Ono što on čuva, kad čuva palanku, to je taj stav i stil. Palanaštvo je nagonski-odbrambeno negovanje palanačkog stila kao opšteg stila. Palančanin ima izvanredno jako osećanje stila, jer ima izvanredno jako osećanje kolektiviteta, zamrznutog (ili oličenog) u tom stilu. Vcliki „svet” je svet koji, množinom mogućnosti (stilova), razara ovu jedinstvenost stila, ovu njegovu jedno-obraznost. Palanački duh je duh jedno-obraznosti, pre svega, duh gotovog rešenja, obrasca, veoma određene forme. Kada palanački pojedinac čuva palanku, kao vrhovnu volju, kao svoje nad-ja, on čuva pre svega ovaj stil jedno-braznosti, i, zbog toga, kada se on boji sveta, izlaska u svet, on se boji ovog izlaska u svet bez stila. Najčešća optužba, koja se baca palančaninu u lice: da je čovek bez stila, savršeno je nespojiva sa duhom palanke koji je duh kolektivne volje, jedno-obraznosti kojom se ta volja izražava, pa sledstveno tome i sam duh stila.(1)

Vladimir Velmar-Janković je 1938, u knjizi Pogled s Kalemegdana, ogled o beogradskom čoveku, pisao: „U Beograđana starinca, a i u novog beogradskog čoveka... jaka je žalba za jedinstvenom Srbijom. Melanholično osećanje u kome slika ra­nije Srbije raste, kao što su pod Turcima rasle slike Nemanjića. Danas Beograd i čo­vek beogradskog snalaženja nije više toliko svoj, nije toliko srpski, nije toliko slobodan kao nekad; on je danas svojevrsni zarobljenik novih velikih problema koji su postali njegovi pre no što je i mogao da se odludi da li će ih primiti ilii neće... Naš kontakt s Evropom, u slobodnoj Srbiji, a i po drugim nšim krajevima, bio je ne su­kob i raskrsnica, nego slepo primanje i silaženje s dosadašnjeg puta. Nismo se hteli mnogo paštiti sa dozivanjem i sa ujednačavanjem stila, starog i novog; gradili smo novu duhovnu kuću, a porušili staru. Sa strašću je naš inteligent gutao sve što je nosilo importni žig Made in Europa: otvorili smo tom importu dušu koja kao da je tra­žila da bude samo što punija mešina sa stečenim dragocenostima. “Međutim, i u toj istoj Srbiji, za kojom se, po Vl. Velmar-Jankoviću, oseća melanholija jer je u njoj Beograđanin bio više „svoj”, više „srpski”, dakle u tom svom i srpskom Beogradu po­stojalo je isto očajavanje od evropske civilizacije i od nemogucnosti da se ona „amal­gamiše” u novi stil organske kulture (,,Stojeći na udarcu jevropskoj civilizaciji, mi moramo ići s progresom, ako nećemo da nas pregazi, a to letenje ne dopušta nam da se zaustavimo, da prevarimo unesenu civilizaciju, i da stvorimo određenu kulturu, ko­ja bi se odlila u određene forme života”, Radovan Košutić: Književnost i kritika, Be­ograd 1893), što se izražavalo apsolutno istim poricanjem svega novoga u sopstvenoj kulturi kao tuđeg i neprirodnog (,,Dela i pravci koji se viđaju u srpskoj književnosti, nisu se rodili u njoj prirodnim putem, nisu... srasli sa duhovnim organizmom duštva i mogu se upravo nazvati pesmom u tuđih svatova", Jovan Maksimović: Položaj srpske književnosti prema velikim književnostima u opšte i prema ruskoj zasebno, objavljeno u časopisu Stražilovo 1892) a ne manje i jedinstvenim optuživanjem inteligencije za odrođavanje (filosof Miloš Milanović, pozitivist, pisao je u svome delu Život narodni (1886—1891) da je izvor svakojakoga zla u tome ,,što naša umna klasa nije živela i upravljala se po načelima narodnog našeg uma i osećanja, no se vladala, ili po diktatima tuđinske fantazije, ili po zahtevu sićušnih dnevnih interesa").

Ova služba stilu ide do njegovog obogotvorenja. Stil je sve, čovek je mnogo manje. U svetu palanke, važnije je dobro se držati ustaljenog običaja nego biti ličnost. Sve što je pretežno lično, individualno (ma u kom pravcu) nepoželjno je pre svega zato što je obećanje „sveta”, kao čiste negacije palanke, dakle obećanje stilske polivalencije, a ova polivalencija je, za palanački duh, čisto otelotvorenje kakofonije, muzika samog pakla.

Ova služba stilu je, u svojoj osnovi, služba sigurnosti. Odreknut od sopstvene volje, stilizovan po obrascu kolektivne volje, palančanin je sklonjen u sigurnost opštega. On ima utisak produženog detinjstva ili utisak produženog života pod okriljem porodice. Infantilizam je korelativan palanačkom duhu. Ne može se biti u palanačkom duhu a ne biti u infantilizmu: palanački duh, kao duh nad-ja, kao duh kolektivne volje kaja nas je uzela pod svoje, koja nas štiti od svega, a pre svoea od nas samih, od svih izazova i iskušenja kola se zovu Ja (lična odgovornst i lična preduzetnost), nužno je duh koji posvećuje u infantilizam. On zahteva, iznuđuje taj infantilizam, kao zaštitnički, kao duh koji je nadstavljen svemu individualnom. Jedno-obraznost stila znači, nesumnjivo, i izvesno protiv-vremensko opredeljenje.

Ako je jedno-obrazni stil moguć, kao delo svih, on nije moguć samo u prostoru. On podrazumeva i svoju važnost, kao svoje rasprostiranje, u vremenu. Stil ne priznaje mrtve. On je nad-smrtan, jer je nad-graničan. Kao što mora da važi i svuda (kao što mora svuda da prodre), on mora da važi i uvek. Duh tradicionalizma jedan je od osnovnih izražaja palanačkog duha; biti u duhu palanke, znači biti u njenoj volji, konkretno-stilski oličenoj, ali tako što će se, ovim stilom, ponoviti jučerašnjica palanke. Jako osećanje istorije, izvestan duh istoričnosti, koji se često uočavaju, kao jedna od bitnih odlika palanačkog duha, u suštini su delo van-istorijskog a ne samo ne-istorijskog (ili samo protiv-istorijskog) duha. Radoznalost za ono što je bilo ovde se javlja pod maskom istorije, ili istoričnosti; u stvari, u njoj nije teško prepoznati protiv-istoričnost palanke, zasnovanu ovde na dva činioca: 1) na radoznalosti, kojom palanka izražava svoju želju za jcdno-obraznošću, za prodiranjem svuda, za apsorbovanjem svoga, i to uništenjem onoga što bi njoj bilo nepoznato, što bi ostalo „tajna” za nju, van domašaja njenog oka, sluha i mogućnosti delanja, kao mogućnosti, “odgovora” na sadržinu dogođenog, i 2) ovde nije teško otkriti ovu protiv-istoričnost i u palanačkoj težnji za vremenskim dejstvovanjem vrhunskog, praksom obogotvorenog stila. Treba svuda prodreti pogledom da bi se moglo sve „povezati” protiv-dejstvom palanačkog duha, njegovim tumačenjem, koje je uvek tumačenje stila. Palanka ne voli nepoznato, u načelu; to je jedna od osnovnih njenih oznaka, kojom se odlikuju njena istorija, njena kultura, njen mentalni svet.

Ali ona ga odbija ne samo u svojoj aktualnosti, ona ga odbija i u vremenu. Ne voli ga u prošlosti, kao što ga ne voli u budućnosti. Zaverena trajanju, time što prihvata (što želi da učini to izborom svoje volje) sudbinu palanke, one koju je svet “napustlo”, ostavio, ona trajanje traži svuda, pa neizbežno i u svom stilu. Ona mora sebe stilski da ujednači u vremenu kao i u prostoru, u prošlosti i sadašnjosti kao i u budućnosti. Konzervativan duh palanke, kao ovaj duh osuđen na trajanje, i koji ovu osudu želi da proglasi za svoju volju, koji ovu determinaciju istorije pokušava da oglasi za stvar svog sopstvenog izbora, u mračnom pokušaju koji ne znači samo izmirenje sa sudbinom već i njeno obogotvorenje, dakle ne samo na ravni koji bi osvetlela tu sudbinu kao snošljivu već bi joj dala značenje jedino moguće sudbine; taj konzervativni duh, upravo ovim svojim trajanjem kome je prevashodno veran, jeste duh koji se protivi vremenu, koji „sačekuje” budućnost svojom vernošću postojećem, ali koji takođe sačekuje prošlost svojom vernošću postojećem koje želi, neuporedivom upornošću, uvek da otkrije u prošlosti. Prošlost nije ono što nije sadašnjost, neka pre-sadašnjost, ili neka ne-sadašnjost. Prošlost je u najmanju ruku predviđanje sadašnjeg, ali je mnogo više potvrđivanje njeno.

Palančanin ide po zadovoljenje svoje potrebe svuda, u svoje susedstvo, all i u vreme; on hoće proklost kao svoju potvrdu, i zbog toga je neće. On je anti-istoričan, na liniji svoga osećanja svevremenosti sopstvenog stila, na liniji naloga da, zatvoren u jedan zatvoren svet, prihvati ovu zatvorenost kao stvar svoje prednosti i, ponovimo to, svoga sopstvenog izbora, a ne kao stvar tuđe osude. On nije kažnjen, iako to jeste, ovom osudom da      u zatvorenom svetu koji se zaustavio (i koji može biti zatvoren samo onoliko koliko je zaustavljen), i koji kao da se našao izvan vremena. Kažnjeni su drugi, koji su napustili taj svet i koji, zbog toga, u paklu stilskog višeglasja, u „haosu” koji je nastao na ruševini jedno-obraznosti palanačkog svevlasnog stila, doživljavaju najstrašnije užase koje uopšte može da doživi jedan „bludni sin”.

Ovo je prvih osam i pol stranica. Slijedi još 319. Stranica. Ukoliko ništa ne razumijete - DIVOTA!,  napadnite MENEme za uznemiravanje Vaših cijenjenih možđana; ukoliko pak nešto razumijete, hey!, srednji vijek samo što nije počeo: uskoro na svakom brdu crkva, a onda kad zazvoni grebali smo puno više no mačku najdraže u familiji... Tu kadilaci & kompjutori NE MOGU pomoći!

POSEBNO SE ZAHVALJUJEM NATURALIZIRANOM OLANDEŽANINU STOJANU K. KOJI MI JE OVU KNJIGU (NAKON PETNAEST GODINA BEZUSPJEŠNE MOJE POTRAGE) NAŠAO I POSLAO ZA UKUPNO NULA NOVACA! Stojane pojma nejmam kako se na Olandskom reče AFERIM and FALA, Brate ali - nadam se - razumitćeš ti mene...

Kao i vazda prije,

uz najiskrenije pozdrave

     iz Kanade od Vašega Vlade.

slijedeći nastavak (slijedi za oko 10-tak dana)

Početna stranica  ** Proza & Poezija ** Original Individuals ** Moja planeta ** Mozaik ** DISCLAIMER

Design & Publishing: Vladimir Kreća

Wednesday March 23, 2005